Polityka prywatności


Mamy najwyższy szacunek dla poufnych (osobistych) informacji wszystkich bez wyjątku osób, które odwiedziły Stronę, jak również tych, które korzystają z usług świadczonych przez Stronę; w związku z tym Administracja stara się chronić poufność danych osobowych, tworząc i zapewniając tym samym najbardziej komfortowe warunki korzystania z usług Strony dla każdego Użytkownika. W celu realizacji powyższego, Administracja przedstawia Państwa uwadze stosowną Politykę Danych Osobowych (szczegółowy opis sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych (personalnych) podczas korzystania z usług i/lub wszelkich usług Serwisu, a także podczas odwiedzania Serwisu pod adresem unitbud.com, zwanego dalej Serwisem). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i danych osobowych prosimy o kontakt z Administracją na podane poniżej kontakty.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu, Administracja gromadzi i przetwarza dane Użytkownika, a mianowicie:

 • dane podane przez Użytkownika zarówno przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, jak i w procesie korzystania z usług;
 • ciasteczka;
 • Adresy IP;
 • parametry i ustawienia przeglądarek internetowych.

Administracja zbiera tylko te dane osobowe (np. imię i nazwisko, login i hasło, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, płeć itp.), które są świadomie i dobrowolnie podane przez podmiot danych osobowych w celu skorzystania z usług Serwisu pożądanych przez niego.
Wszystkie logowania do konta użytkownika są rejestrowane podczas odwiedzania przez niego Witryny. Żadne inne informacje o ruchu Użytkownika nie są przetwarzane ani przechowywane.
Proszę zwrócić uwagę: Administracja jest ograniczona do zbierania minimalnej ilości informacji niezbędnych wyłącznie do spełnienia żądania osoby, której dane osobowe dotyczą. W każdym przypadku, gdy wymagane są niewiążące informacje, osoba, której dane osobowe dotyczą, zostanie o tym powiadomiona w momencie zbierania takich informacji.
Nie zbieramy żadnych informacji, których zbieranie jest wymagane przez prawo, takich jak informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, przekonaniach politycznych, religijnych lub ideologicznych, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, zarzutach karnych lub wyrokach skazujących, a także danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego (zgodnie z art. 7 ustawy Ukrainy “O ochronie danych osobowych”).

DANE OSOBOWE – INFORMACJE LUB ZBIÓR INFORMACJI O OSOBIE FIZYCZNEJ, KTÓRA ZOSTAŁA ZIDENTYFIKOWANA LUB MOŻE ZOSTAĆ KONKRETNIE ZIDENTYFIKOWANA.

Administracja zbiera dane dotyczące statystyk odwiedzin na Stronie. Dane te mogą zawierać informacje o połączeniu Użytkownika, ruchu, przeglądarce, a także datę, godzinę, czas pracy w Internecie i obecności w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie i przechowywanie podanych danych osobowych odbywa się w centrach danych, w których znajduje się sprzęt zapewniający funkcjonowanie usług Serwisu. Podane dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w Bazie Danych Osobowych “Użytkownicy” Serwisu.

CELE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia świadczenia usług internetowych Witryny, wymiany informacji/newsów, relacji w zakresie reklamy i komunikacji zgodnie i w myśl przepisów prawa Ukrainy, takich jak (ale nie tylko). “O ochronie danych osobowych”, “O ratyfikacji Konwencji o ochronie osób w zakresie automatycznego przetwarzania danych osobowych oraz Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w zakresie automatycznego przetwarzania danych osobowych dla organów nadzorczych i transgranicznego przepływu danych”, “O informacji”, “O reklamie”, “O telekomunikacji”, “O ochronie informacji w systemach informacyjno-telekomunikacyjnych”, “O państwowym wsparciu środków masowego przekazu i ochronie socjalnej dziennikarzy”, ND TZI 2.5-010-03″. Wymagania dotyczące ochrony informacji na stronie internetowej przed nieuprawnionym dostępem”, a także regulacje prawne i inne akty lokalne regulujące naszą działalność.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne zgodnie z celem ich przetwarzania. Po tym jak podmiot danych osobowych przestanie być Użytkownikiem Serwisu poprzez usunięcie swojego konta w Serwisie, jego dane osobowe również zostają automatycznie usunięte.

INTERAKCJA STRONY Z INNYMI ZASOBAMI

Podczas korzystania przez Użytkownika z usług, na stronach Serwisu mogą znajdować się kody innych zasobów internetowych i osób trzecich, w wyniku czego takie zasoby internetowe i osoby trzecie otrzymują Twoje dane. Dlatego te zasoby internetowe mogą otrzymywać i przetwarzać informacje o tym, że Użytkownik odwiedził te strony, a także inne informacje przekazywane przez przeglądarkę Użytkownika. Takimi zasobami internetowymi mogą być:

 • systemy do zbierania statystyk odwiedzin w serwisach (np. liczniki Google Analytics)
 • systemy wystawiennicze banerów;
 • wtyczki sieci społecznościowych (forum) (np. Facebook, Twitter, Google+).

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES I PLIKÓW DZIENNIKA/WOLNOŚĆ WYBORU

Cookies to małe pliki tekstowe, w których przeglądarka może zapisywać dane otrzymane z serwera. Po wejściu na stronę Serwisu, serwer może odczytać informacje zawarte w “Cookie”. W szczególności “Cookies” mogą być wykorzystywane do przechowywania informacji o rejestracji w Serwisie lub określonym obszarze, tak aby Użytkownik nie musiał ich ponownie wprowadzać podczas kolejnych wizyt w takim Serwisie lub jego obszarze, znaczniki połączeń używane w Serwisie są kojarzone z danymi osobowymi Użytkownika.

Jednocześnie Cookies pozwalają zapewnić bezpieczeństwo przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu (przykładowo, korzystając z funkcji potwierdzania logowania, Administracja może zablokować i zażądać dodatkowych informacji od Użytkownika, który próbuje zalogować się na konto za pomocą przeglądarki internetowej, z której Użytkownik wcześniej nie korzystał).

Ponadto pliki cookies pozwalają nam śledzić naruszenia polityki prywatności i warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub urządzenia. Pliki cookie pomagają Administracji oszacować liczbę i częstotliwość zapytań, a także zidentyfikować i zablokować tych Użytkowników lub urządzenia, które próbują wykonać wsadowe pobieranie informacji za pomocą naszej Strony.

W niektórych przypadkach, w celu dostarczenia określonych produktów i usług, Administracja kontaktuje się z dostawcami usług, którzy mogą być naszymi partnerami. Te ostatnie mogą z kolei wykorzystywać Cookies do personalizacji aktywności Użytkowników w aplikacjach danego partnera; lub w przypadku reklamy Cookies mogą być wykorzystywane przez partnera do ustalenia, czy reklama została wyświetlona oraz reakcji Użytkownika.

Jednocześnie nie stosujemy plików cookies do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na innych Stronach w celu wyświetlania reklam. Możemy jednak wykorzystywać dane anonimowe (bezosobowe) lub zbiorcze w celu poprawy jakości reklamy w ogóle, jak również w celu badania, rozwoju lub testowania nowych i istniejących usług Strony.

Obecnie stosowanie plików cookies jest standardową procedurą w większości Serwisów. Jednakże, jeśli użytkownik nie czuje się komfortowo w związku z używaniem plików cookie, większość przeglądarek umożliwia użytkownikom odmowę używania plików cookie. W takim przypadku funkcja rejestracji będzie dla Ciebie niedostępna, a niektóre inne funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na Stronie zawsze możesz usunąć pliki cookie, gdy zostały ustawione, jeśli chcesz.

Pliki logów – w celu prawidłowego zarządzania Serwisem, Administracja może identyfikować kategorie Użytkowników po takich parametrach jak domeny i typy przeglądarek. Statystyki te w całości przekazywane są specjalistom internetowym Administracji. Czyni się to, aby korzystanie z Serwisu było przyjemne dla Użytkowników, a także aby Serwis był skutecznym źródłem informacji.

WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI Z OSOBAMI TRZECIMI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Administracja nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w innych przypadkach określonych w niniejszym punkcie. Rozumiemy, że dane osobowe są wartością i niezbywalną treścią, w szczególności osobistymi prawami niemajątkowymi każdej osoby fizycznej, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników dobrowolnie i świadomie przekazanych Administracji.
Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych (wyłącznie w celach informacyjnych), które mogą nie stosować i/lub nie przestrzegać w swojej działalności Polityki prywatności i danych osobowych Administracji.

Uwaga: gdy podążasz za linkiem do innych Stron, Polityka prywatności i danych osobowych Administracji nie będzie miała zastosowania do takich Stron. W związku z tym Administracja zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i danych osobowych każdej Strony internetowej przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych, na podstawie których można zidentyfikować Użytkownika.

POUFNOŚĆ AKTYWNOŚCI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje o aktywności (ruchu) w Serwisie Użytkowników przechodzących przez naszą sieć lub e-mail Użytkownika są chronione zgodnie z prawem. Innymi słowy, Administracja w żaden sposób nie narusza tajemnicy “aktywności” Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu, co regulują odpowiednie akty prawa miejscowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administracja stosuje ogólnie przyjęte standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak mimo naszych najlepszych starań nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony przed wszelkimi zagrożeniami powstałymi poza kontrolą Administracji.
Administracja zapewnia jednak stosowanie wszystkich odpowiednich zobowiązań w zakresie poufności, jak również technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu lub przetwarzaniu takich informacji i danych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do informacji i danych osobowych zapewniamy wyłącznie upoważnionym pracownikom, którzy zgodzili się zapewnić poufność tych informacji i danych zgodnie z lokalnymi przepisami.

WARUNKI DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Procedura dostępu do danych osobowych osób trzecich jest określona warunkami zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez właścicieli danych osobowych lub zgodnie z wymogami prawa.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo otrzymać od każdego podmiotu stosunków związanych z danymi osobowymi wszelkie informacje na swój temat, pod warunkiem, że informacje te są przekazywane zgodnie z prawem.
Opóźnianie dostępu podmiotu danych osobowych do jego danych osobowych jest niedopuszczalne. Odroczenie dostępu do danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne w przypadku braku możliwości przekazania niezbędnych danych w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. W takim przypadku łączny termin rozstrzygnięcia kwestii poruszonych we wniosku nie może przekroczyć czterdziestu pięciu dni kalendarzowych. Zawiadomienie o odroczeniu przekazywane jest na piśmie osobie trzeciej, która złożyła wniosek, z wyjaśnieniem procedury odwołania się od takiej decyzji.

Od decyzji o opóźnieniu lub odmowie dostępu do danych osobowych można się odwołać do sądu. W przypadku złożenia wniosku przez osobę, której dane dotyczą, w odniesieniu do danych dotyczących jej samej, ciężar udowodnienia przed sądem legalności odmowy dostępu spoczywa na administratorze danych osobowych, do którego skierowano wniosek. Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania, organom sądowym i innym instytucjom w celu ochrony podstaw porządku konstytucyjnego, moralności, zdrowia, praw i uzasadnionych interesów innych osób, zapewnienia obronności i bezpieczeństwa kraju.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Administracja przypomina o przysługujących Państwu prawach jako podmiotowi danych osobowych, które reguluje Ustawa Ukrainy “O ochronie danych osobowych” nr 2297-VI, a mianowicie.

 • Wiedzieć o lokalizacji danych osobowych zawierających jego dane osobowe, ich przeznaczeniu oraz nazwie, lokalizacji i/lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydać odpowiednie polecenie uzyskania tych informacji osobom przez niego upoważnionym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa;
 • Otrzymania informacji o warunkach przyznania dostępu do danych osobowych, w tym informacji o podmiotach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe; – Uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Otrzymać, nie później niż w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, odpowiedź, czy jego dane osobowe są przechowywane w odpowiedniej bazie danych osobowych, a także otrzymać treść swoich danych osobowych;
 • Do wniesienia do administratora danych osobowych umotywowanego żądania ze sprzeciwem wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Złożyć uzasadniony wniosek o zmianę lub zniszczenie danych osobowych przez każdego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są nierzetelne;
 • ochrony swoich danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem wskutek celowego zatajenia, nieudostępnienia lub nieterminowego udostępnienia, a także ochrony przed podaniem informacji niezgodnych z prawdą lub dyskredytujących honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej;
 • Złożyć skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych do organów publicznych i urzędników odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony danych osobowych lub do sądu. Jeśli chciałbyś zaktualizować swoje dane osobowe, które przekazałeś Administracji, lub masz jakiekolwiek uwagi, sugestie lub roszczenia dotyczące Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub wykorzystujemy, prosimy o kontakt.
 • Stosować środki prawne w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Wnieść zastrzeżenia dotyczące ograniczenia prawa do przetwarzania ich danych osobowych przy wyrażaniu zgody;
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Poznaj mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;
 • W celu ochrony przed zautomatyzowaną decyzją, która wywołuje dla niego skutki prawne.

ZMIANY

Niniejsza Polityka Prywatności może być co jakiś czas zmieniana. Jednocześnie prawa osób, których dane osobowe zostały wymienione w niniejszej Polityce Prywatności w wersji na dany dzień, nie zostaną zmienione bez ich zgody. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności są publikowane na stronie internetowej. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień związanych ze świadomością wprowadzonych zmian, zdecydowanie zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Życzymy przyjemnego i pożytecznego czasu na naszym zasobie!

Chcesz aby my zadzwonili do Ciebie?

Dziękuję, nasz manager skontaktuje się z państwem wkrótce!

Zgłoszenie zaakceptowane!

W niedalekiej przyszłości nasz menedżer skontaktuje się z Tobą i udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami.

Błąd!

Odśwież stronę i spróbuj ponownie wprowadzić dane.